• "Их нүүдэл" сургалтын удирдлагын систем
Захирал, сургалтын менежер системийн удирдагчид зориулсан програм

Системийн администратор : 

 1. Системд шаардлагатай бүх Лавлах сангуудыг үүсгэх 
 2. Системийн хэрэглэгчдийн мэдээлэлтэй ажиллах 
 3. Сургуулийн анги, бүлэг болон бусад ерөнхий тохиргоог хийх 
 4. Цахим хичээлийн болон даалгаврын сан бүрдүүлэх 

Сургалтын менежер : 

 1. Сургуулийн хөтөлбөрийг оруулах 
 2. Багш нарын систем ашиглалтын хяналт хийх
 3. Сургуулийн мэдээллийн санг удирдах 
 4. Сургуулийн хэмжээнд хөндлөнгийн болон явцын шалгалт зохион байгуулах 
 5. Сургуулийн хэмжээнд онлайнаар лайв хичээл зохион байгуулах 
 6. Сургуулийн талаарх мэдээ, мэдээлэл зар оруулах 
 7. Эцэг эхчүүдтэй харилцах 
 8. Тайлан мэдээнүүд гаргах 

  Багшийн програм

  Багш нарын өдөр тутмын ажлын ачааллыг бууруулах зорилготой програм

  Сурагчийн програм

  Суралцагчид бие даан суралцах чадварыг эзэмшинэ.

  Эцэг эхийн програм

  Эцэг эх, асран хамгаалагч нарт зориулсан програм