• "Их нүүдэл" сургалтын удирдлагын систем
Багш нарын өдөр тутмын ажлын ачааллыг бууруулах зорилготой програм

Багшийн програм нь танхимийн сургалттай төстэйгөөр сургалтын бүхий л үйл ажиллагааг цахим орчинд явуулах боломжийг бий болгоход чиглэн хөгжүүлж байна. Үүнд: 

 1. Сургуулийн хөтөлбөрийн дагуу хичээл төлөвлөлтөө хийх 
 2. Өөрийн даасан ангиа үүсгэх, хичээл заадаг ангиа холбох 
 3. Өөрийн цахим хичээлийн болон даалгаврын сан үүсгэх 
 4. Ээлжит хичээлүүдийн цахим агуулгыг оруулах 
 5. Дасгал ажил, даалгавар, сорил, шалгалтын материал үүсгэх 
 6. Сурагчдаас LIVE болон явцын сорил, шалгалт авах 
 7. Даалгавар,шалгалтын үр дүнд шинжилгээ хийх 
 8. Системээр дамжуулан хичээл заадаг ангийн хүүхдүүддээ Лайв хичээл орох 
 9. Бусад багш нарын үүсгэсэн цахим агуулгыг ашиглах, өөрийн бүтээсэн агуулыг бусадтай хуваалцах 
 10. БШУ-ны боловсруулсан бүх ангиудын теле хичээлийг өөрийн сургалтанд ашиглах 
 11. Сурагчдынхаа ирцийг бүртгэх, дүнг гаргах 
 12. ESIS систем рүү сургачдынхаа ирц болон явц, улирал, жилийн эцсийн дүнг илгээх 
 13. Сургуулиас зохион байгуулсан багш хөгжлийн сургалтанд хамрагдах, ажил байран дээрээ суралцах


Удирдлагын програм

Захирал, сургалтын менежер системийн удирдагчид зориулсан програм

Сурагчийн програм

Суралцагчид бие даан суралцах чадварыг эзэмшинэ.

Эцэг эхийн програм

Эцэг эх, асран хамгаалагч нарт зориулсан програм