• "Их нүүдэл" сургалтын удирдлагын систем
Багш нар ESIS системд оруулдаг мэдээллүүдээ Их нүүдэл системд оруулдаг болно.


Хөгжүүлэлтийн ажил хийгдэж байгаа... 

2021 оны 9 сарын 1 гэхэд бэлэн болно. 

Удирдлагын програм

Захирал, сургалтын менежер системийн удирдагчид зориулсан програм

Багшийн програм

Багш нарын өдөр тутмын ажлын ачааллыг бууруулах зорилготой програм

Сурагчийн програм

Суралцагчид бие даан суралцах чадварыг эзэмшинэ.